Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals de contractació tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda del lloc web www.tarotcatala.com. l’objecte del qual és la venda de continguts d'autoajuda per al desenvolupament personal.

Normativa aplicable
 • Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions Generals de la Contractació.
 • Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació de al comerç minorista.
 • Directiva sobre el comerç electrònic (Directiva 2000/31/CE de 8 de juny de 2000).
 • Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 • Codi Civil.
 • Codi de Comerç.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals
 • Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i de Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
 • Llei de Propietat Intel•lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, modificat per la Llei 21/2014, de 4 de novembre).
 • Article 103.a) del RDL 1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

En compliment de l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002), l’informem que el TITULAR és Vanessa Junqué Vert, NIF 46671889Z, Domicili C/ Muntaner 479, entresol, Barcelona

L’usuari que realitza la compra de productes a través de el lloc www.tarotcatala.com, té la condició de CLIENT.

Objecte

Les presents condicions generals regulen les relacions entre el TITULAR i els usuaris i clients de la pàgina web.

La navegació pel mateix suposa l’acceptació per part del CLIENT de les seves condicions d’ús. L’adquisició de productes de la web implica l’acceptació de la totalitat de les presents condicions generals de contractació.

El TITULAR es reserva el dret d’efectuar els canvis i modificacions a la web i les condicions generals de contractació i aquestes seran aplicables a les comandes posteriors a la publicació a la web.

El TITULAR ofereix seus productes a particulars i empreses. En cas de contractació per particulars els serà aplicable la normativa de protecció de consumidors i usuaris amb les peculiaritats i especificacions d’aquestes condicions generals.

Informació del web i serveis

Les fotografies que il•lustren els serveis no suposen cap compromís per part del TITULAR i no formaran part de l’objecte del contracte.

El TITULAR no es fa responsable de les descripcions dels serveis procedents de proveïdors aliens a l’empresa.

La informació continguda en el web en el moment de la realització de la compra és la que tindrà validesa en el procés de compra. Qualsevol informació no inclosa en la pàgina web haurà de ser consultada via correu electrònic a info@tarotcatala.com.

Els serveis oferts estan detallats a la web. Qualsevol variació o modificació del seu contingut requereix l’acord previ amb el TITULAR. Demani qualsevol informació o canvi abans de la compra via correu electrònic a info@tarotcatala.com.

Preus

Els preus reflectits a la web inclouen l’IVA o altres impostos aplicables.

El TITULAR podrà revisar i modificar unilateralment els preus que consten al web i ho comunicarà mitjançant la pròpia web. En cas de modificació de preu, s’aplicarà a la compra el preu que constava a la web en el moment de fer la comanda.

Si necessita factura haurà de sol•licitar-la al correu electrònic info@tarotcatala.com.

Condicions d’accés i procés de compra

L’accés al web www.tarotcatala.com, serà gratuït i lliure.

Registre d’usuaris: per a la compra de qualsevol dels productes del web l’usuari haurà de realitzar un registre previ de les seves dades per a la formalització de la compravenda.

Per realitzar una comanda no serà necessari que el CLIENT estigui registrat en el lloc. En el moment de realitzar la comanda el client haurà de procedir al registre mitjançant la introducció de dades en el formulari de facturació i enviament que amb aquesta finalitat se li ofereix.

El CLIENT garanteix la veracitat de les dades facilitades a través dels formularis, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’accés a la web implica l’acceptació de la política de privacitat de la web i que consta en les presents condicions generals de la contractació.

Un cop validada la compra s’entendrà que s’ha prestat el consentiment i el contracte serà vàlid i tindrà plena eficàcia.

El CLIENT rebrà un mail amb continguts d'autoajuda per al desenvolupament personal.

Sistemes de pagament

El pagament es farà per avançat amb targeta de crèdit o mitjançant compte de Paypal.

Devolució/cancel•lació dels productes

En cas que el CLIENT vulgui cancel.lar el servei: Un cop efectuat el pagament, no s’admetran cancel.lacions.

En cas que el CLIENT vulgui la devolució del servei: Un cop efectuat el pagament, no s’admetran devolucions.

Dret de desistiment

D’acord amb l’article 103.a) del RDL 1 de la Llei General de Defensa de Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment. I per tant, s’aplicarà la política de cancel•lació de l’apartat anterior.

Drets i deures de les parts

L’USUARI/CLIENT s’obliga al compliment de les presents condicions generals, així com al compliment de les advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pàgina web, i en tot cas a l’ús de la web d’acord amb la diligència deguda i amb submissió al que disposen les normes aplicables. L’USUARI no utilitzarà el web de manera que pugui causar danys en béns o drets del TITULAR o els seus proveïdors, o bé pugui impedir o deteriorar el normal funcionament de la web.

El TITULAR es reserva el dret a :

 • Modificar, conservar o suspendre la web o part dels seus continguts.
 • Modificar els preus dels productes o de les seves ofertes.
 • Rebutjar serveis per falta de pagament del client.
 • Exercir les accions legals pertinents per un mal ús, manipulació o utilització indeguda dels continguts de la pàgina web.
Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de la pàgina web estan protegits per drets d’autor. Les imatges, marques, productes, referències logotips, etc. del web estan subjectes a drets de propietat intel•lectual o industrial propis o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva utilització.

L’accés o utilització de la pàgina web no suposa la cessió o concessió de llicències relacionades amb la propietat intel•lectual o industrial i no conferirà dret o expectativa de dret. No es permet l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els drets continguts a la web sense la prèvia autorització del titular del dret.

Queda prohibit l’ús de la pàgina web per a usos comercials o la inserció d’hipervincles amb finalitats mercantils a pàgines web alienes al TITULAR.

Atenció al client

El client podrà realitzar qualsevol consulta en relació a la prestació de servei o els productes oferts mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@tarotcatala.com

Jurisdicció i competència

En el cas que sorgeixin conflictes o divergències en la interpretació o aplicació de les presents condicions generals, les parts amb expressa renúncia al seu fur propi, es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona.